Indeks članaka

Epilepsija je najčešća hronična neurološka bolest, posle moždanog udara.  Epilepsija je moždani poremećaj koji se karakteriše ponavljanim napadima, koji su posledica poremećene električne aktivnosti u mozgu. Može biti izazvan širokim spektrom različitih uzroka. Identifikovano je i kategorizovano preko 50 različitih oblika (epileptičkih sindroma). Napadi koji su produženi ili se ponavljaju mogu biti životno ugrožavajući.

Epileptični napad može biti izazvan i akutnim oštećenjem mozga,  visokom telesnom temperaturom, hipoglikemijom, hipoksijom, prevelikom dozom teofilina, alkohola, kokaina ili nespavanjem. U ovakvim slučajevima terapija se zasniva na lečenju ili uklanjanju primarnog uzroka, a ne na primeni antiepileptika.

Najvažniji način lečenja bolesnika sa epilepsijom je farmakoterapija. Cilj lečenja je sprečavanje recidiva epileptičkih napada bez provociranja značajnih neželjenih reakcija. Danas raspolažemo sa 16-ak antiepileptičkih lekova (AEL) registrovanih za terapiju epilepsije. U osnovi mehanizma dejsta gotovo svih  AEL je:

 1. Promena permeabilnosti ćelijske membrane za jone Na+

Nekoliko najvažnijih AEL (fenitoin, karbamazepin, valproat, lamotrigin, topiramat) utiču na ekscitabilnost memrane  delujući inhibitorno na funkciju voltažno zavisnih Na+ kanala.

 2. Promena permeabilnosti ćelijske membrane za jone Ca2+

Nekoliko antiepileptika imaju inhibitorne efekte na kalciumove kanale, ali samo etosuximid blokira T tipCa2+ kanala za koje se veruje da imaju važnu ulogu u kontroli absens napada. Gabapentin deluje na L tip Ca2+ kanala.

 3. Povećanje aktivnosti inhibitornog neurotransmitera GABA-e

Povećanje dejstva GABA-e može da se postigne povećanjem aktivacije GABA receptora čime olakšavaju GABA posredovano otvaranje hloridnih kanala (fenobarbiton, benzodiazepini, karbamazepin, topiramat), inhibiranjem enzima GABA transaminaze koji inaktivira GABA (vigabatrin) ili inhibiranjem preuzimanja GABA-e (tiagabin). Gabapentin je dizajniran kao agonist GABA receptora, ali ironično je utvrđeno da je efikasan antiepileptički lek koji ima malo ili nimalo efekata na GABA receptore, ali ima visok afinitet za voltažno zavisne Ca2+ kanale. Njegov mehanizam dejstva je još uvek nedovoljno poznat.